Finodit
 
Finodit
FINODIT

Imotska 1, Beograd

011/30 98 198

Finodit

Sajt je u izradi

 

Osnovni podaci

 • Odlukom Saveta Komora Komoru ovlašćenih revizora društvo je upisano u registar preduzeća za reviziju br. 99/07 od 18.04.2008. godine.
 • Rešenjem Komisije za hartije od vrednosti  5/0-60-288/6-13 od 05.03.2013. godine, Društvo je upisano na listu pravnih lica koja mogu obavljati reviziju finansijskih izvestaja javnih drustava.
 • U 2013. godini „Finodit“ d.o.o. je upisan u Registar pravnih lica , koji se vodi pri Ministarstvu pravde, za obavljanje poslova veštačenja iz ekonomsko – finansijske oblasti – računovodstvo, revizija, finansijsko upravljanje pod brojem 740-05-00323/2013-22 od 01.10.2013. godine.
 • Rešenjem Komisije za hartije od vrednosti  5/0-60-524/5-14 od 13.03.2014. godine Preduzece za reviziju “Finodit” d.o.o, Beograd upisano je na Listu pravnih lica koja mogu obavljati reviziju finansijskih izvestaja javnih drustava za 2014. godinu.
 • Rešenjem Komisije za hartije od vrednosti  5/0-60-212/4-15 od 06.03.2015. godine Preduzeće za reviziju “Finodit” d.o.o, Beograd upisano je na Listu pravnih lica koja mogu obavljati reviziju finansijskih izvestaja javnih drustava za 2015. godinu.
 • Rešenjem Komisije za hartije od vrednosti  5/0-60-395/3-16 od 11.03.2016. godine Preduzeće za reviziju “Finodit” d.o.o, Beograd upisano je na Listu pravnih lica koja mogu obavljati reviziju finansijskih izvestaja javnih drustava za 2016. godinu.

Preduzeće za reviziju “Finodit” doo, Beograd u svom sastavu ima četiri ogranka koji se nalaze u: Novom Sadu, Somboru, Subotici i Novom Pazaru, formiranih u cilju prilagođavanja lokalnom tržištu i potrebama korisnika naših usluga.

Zahvaljujući velikom broju obrazovanih i visokostručnih kadrova, društvo posluje sa uspehom, uz povećanje broja klijenata i unapređenja kvaliteta pruženih usluga.

Direktor Preduzeća za reviziju “Finodit” doo je dr Jelena Slović, dipl. oec, ovlašćeni revizor.

Delatnosti preduzeća za reviziju “Finodit” doo su:

 • Ekonomsko-finansijska revizija
 • Ekonomsko-finansijski konsalting
 • Ekonomsko-finansijska veštačenja
 • Usluge srodne reviziji
 • Drugi poslovi iz ekonomske oblasti
 • Izrada posebnih projekata
 • Pravni konsalting
 • Sudsko veštačenje u ekonomsko – finansijskoj oblasti
 • Poresko savetodavne usluge u vezi izrade elaborata o transfernim cenama
 • Forenzika

Bliže informacije o tome gde se nalazimo, kao i brojeve telefona, faksa i email adresu, možete naći na stranici